Ryczów logo

ryczów - herbik

web stats

Ryczów

Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi

ryczowski

1. SPRiP - ważne informacje


ryczow


herb Ryczów Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 23.03.2011 o numerze:

KRS - 0000381362
REGON - 121501949

Nr konta bankowego 85 8112 0008 0031 9098 2000 0010
Adres siedziby: 34-115 Ryczów ul. Szkolna 7

ZARZĄD:

Krzysztof Gierek - prezes
Wojciech Rajmund Brania - wiceprezes
Alicja Barbara Lach - wiceprezes
Jadwiga Ciemiera - sekretarz
Zygmunt Stanisław Kubas - skarbnik
Marek Łukasz Zalewski - członek
KOMISJA REWIZYJNA:

Maria Włosiak
Damian Kamil Jamrozowicz
Krzysztof Stanisław Odrowąż

ryczowski

2. Galeria


ryczow


Otwarcie Izby Regionalnej (24.VI.2012)
Warsztaty malarskie - XII.2011
Wycieczka SPRiP do Ojcowa (17.VIII.2011)
Wystawa SPRiP (15.V.2011)

ryczowski

3. Cel działania


ryczow


      Działalność opiekuńcza ,oświatowa ,edukacyjna, kulturalna i wychowawcza. Wspieranie inicjatyw społecznych. Ochrona oraz promocja zdrowia wśród społeczności wiejskich. Współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na wsi. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie Ryczowa i Półwsi przed władzą samorządową, rządową oraz przed innymi organizacjami. Wspomaganie członków w działalności gospodarczej, kulturalnej, społecznej, turystycznej. wspieranie lokalnych inicjatyw, w tym; gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wsi i ich rodzin, szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych. Wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych. Popularyzacja aktywnego wypoczynku mieszkańców. Rozwijanie bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz promowanie walorów turystycznych regionu. Działalność charytatywna.

      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Propagowanie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu . Realizowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

     Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność mająca na celu wyrównywanie szans. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacyjnie pozarządowe. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.ryczowski

4. Sprawozdanie z pierwszego roku działalności - 2011


ryczow


Styczeń 2011r.

- Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia


Maj 2011r.

- Wyjazd dzieci i młodzieży do Skansenu w Wygiełzowie na plener malarski - uczestnicy dzieci i młodzież z Ryczowa; temat prac "Stary kościół z Ryczowa",
- XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego:
* Wystawa starych zdjęć i dokumentów przedstawiających historię Ryczowa i Półwsi, miejsce wystawy WDK w Ryczowie
* Wystawa przedmiotów dawniej używanych, miejsce wystawy WDK w Ryczowie,
* Spacer historyczny po Ryczowie,
* Wystawa fotografii i prac z pleneru malarskiego w Wygiełzowie, temat wystawy "Stary kościół z Ryczowa", miejsce wystawy plac starego kościoła,


Czerwiec 2011r.

- I Walne Zebranie Stowarzyszenia,


Lipiec 2011r.

- Pomoc w rozprowadzenie 180 sztuk biletów na charytatywny koncert "Golec uOrkiestra dla Pauliny" z Jaśkowic,


Sierpień 2011r.

- wycieczka dla dzieci i młodzieży "Szlakiem Orlich Gniazd", uczestnicy 40-ro dzieci i młodzieży z Ryczowa i Półwsi,


Październik 2011r.

- udział członków Stowarzyszenia w pięciodniowym szkoleniu pt. "Akademia ABC. Lider Ekonomii Społecznej", organizator Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Kraków,
- udział członków Stowarzyszenia w szkoleniu na temat "Lider jako animator w środowisku wiejskim", organizator Stowarzyszenie Dolina Karpia w Zatorze,


Listopad 2011r.

- udział członków Stowarzyszenia w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Gminy w Spytkowicach dla organizacji pozarządowej, temat szkolenia "Działalność odpłatna, rozliczanie zadań publicznych, nowe wzory, umowy i sprawozdania",
- z inicjatywy sołtysa Półwsi, udział we wspólnym przygotowaniu ze Świetlicą środowiskową w Półwsi, wieczoru profilaktycznego dla dzieci:
* Konkursy plastyczne nt. szkodliwości nałogów,
* Konkurs karaoke,
* Zabawa andrzejkowa - gry i zabawy, Uczestnicy: około 30-ro dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Półwsi, a także ich rodzice, sołtys wsi Półwieś pan Stanisław Maślona i wójt Gminy Spytkowice pan Mariusz Krystian, miejsce: świetlica środowiskowa w Półwsi,


Listopad/grudzień 2011r.

- Cykl warsztatów, spotkań i zajęć sportowych:
* Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzący pan Ireneusz Młynarczyk - artysta-malarz,
* Wyjazd uczestników warsztatów plastycznych na wystawę "Tuner. Malarz Żywiołów" - Muzeum Narodowe w Krakowie,
* Warsztaty zdrowego żywienia, dekoracja potraw, dekoracja stołów, prowadzący pan Krzysztof Gierek i pani Maria Chudy,
* Spotkania informacyjno-edukacyjne, prowadzący pan Andrzej Puka - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony,
* Warsztaty edukacyjno-szkoleniowe nt. "Tworzenie planów, strategii przez organizacje pozarządowe", prowadzący pani Elżbieta Kosieniak - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Kraków,
* Warsztaty komunikacji interpersonalnej "Jak mówić, żeby być zrozumianym? Jak słuchać, żeby słyszeć?", prowadzący Wojciech R. Brania - trener komunikacji interpersonalnej,
* Turniej piłki halowej ministrantów i lektorów z Dekanatu Zatorskiego, miejsce hala sportowa przy ZS-P w Spytkowicach, uczestnicy około 100 ministrantów i lektorów z 6 parafii,
* Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Ryczowa i Półwsi, miejsce - sala gimnastyczna przy ZS-P w Ryczowie,


Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi przy w/w działaniach współpracowało z takimi organizacjami i instytucjami, jak:

- Małopolski Instytut Kultury, Kraków
- Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków
- Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
- Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
- Wójt Gminy Spytkowice
- Stowarzyszenie Dolina Karpia
- Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
- Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie
- Sołtys i Rada Sołecka Półwsi
- Rada Rodziców w JaśkowicachPrezes Stowarzyszenia
Krzysztof Gierek
parafia ryczów

Miejsce na Twoją reklamę!

"Ryczów i Półwieś" designed by mgr inż. Mariusz Bryła
Created & Copyright(C) by M.B.
2006-2017